top of page
Geschäftsgraphen

Ochrona danych

zgodnie z RODO

1. Wstęp

​Niniejsze oświadczenie o ochronie danych informuje Państwa o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty internetowej oraz stron internetowych, funkcji i treści z nią związanych (zwanych dalej łącznie „stronami internetowymi oferta” lub „strona internetowa”)) na. Oświadczenie o ochronie danych ma zastosowanie niezależnie od używanych domen, systemów, platform i urządzeń (np. komputerów stacjonarnych lub mobilnych), na których prowadzona jest oferta online.

2. Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

bemberg AG + Co KGaA

Steinhofta 9

20459 Hamburg

Dane osobiste

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna bądź kilka szczególnych cech wyrażających tożsamość fizyczna, fizjologiczna, genetyczna, psychologiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.

2.3.1. Osoba dotknięta

Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

2.3.2. przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub serię operacji przeprowadzanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odczytywanie, odpytywanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, dystrybucję lub inną formę świadczenia, dostosowania lub powiązania, ograniczenia, usunięcia lub zniszczenia.

2.3.3. Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

2.3.4. Profilowy

Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, stanem zdrowia, danymi osobowymi, analizowaniem lub przewidywaniem preferencji, zainteresowań, niezawodność, zachowanie, lokalizacja lub przemieszczanie się tej osoby fizycznej.

2.3.5. Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym aby dane osobowe nie były przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

2.3.6. Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną lub odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

2.3.7.Procesor

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.

2.3.8.Odbiorca

Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

2.3.9.Osoba trzecia

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, za które bezpośrednio odpowiada administrator lub podmiot przetwarzający.

2.3.10.Zgoda

Zgoda to dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli przez osobę, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, poprzez który osoba, której dane dotyczą, wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczące jego lub jej jest.

3.Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

3.1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Co do zasady zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie wyłącznie za zgodą użytkownika. Wyjątek obowiązuje w przypadkach, w których uzyskanie uprzedniej zgody z przyczyn faktycznych nie jest możliwe, a przetwarzanie danych jest dozwolone przepisami prawa.

3.2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Jeżeli uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art.6 ust.1 lit.b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przedumownych.

 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

 5. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym z wymienionych interesów, zastosowanie ma Art. 6 ust.1 lit.f RODO. podstawa prawna przetwarzania.

3.3.Usuwanie i okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie obowiązywać. Przechowywanie może mieć także miejsce, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach UE, ustawach lub innych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna.

 2. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również po upływie okresu przechowywania określonego w wymienionych normach, chyba że dalsze przechowywanie danych będzie konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy.

4.Środki techniczne i organizacyjne 

4.1. Aby dane osobowe nie mogły być odczytywane, kopiowane, zmieniane ani usuwane bez upoważnienia podczas transmisji elektronicznej, transportu lub przechowywania na nośnikach danych, stosujemy najnowocześniejszy proces szyfrowania zgodnie z art. 9 RODO.

4.2. Ta strona korzysta z szyfrowania Transport Layer Security (TLS) ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak żądania wysyłane do naszego systemu. Dane przesyłane do naszego systemu nie mogą być łatwo odczytane przez osoby trzecie.

4.3. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po zmianie adresu przeglądarki z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

5. Udostępnienie serwisu internetowego i tworzenie plików logu

5.1. Opis i zakres przetwarzania danych

 1. Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera uzyskującego dostęp.

 2. Zbierane są następujące dane:

 • Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki

 • system operacyjny użytkownika

 • dostawca usług internetowych użytkownika

 • datę i godzinę dostępu

 • Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej witryny

 • Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej witryny internetowej

Dane zapisywane są także w plikach logów naszego systemu. Nie ma to wpływu na adresy IP użytkownika ani inne dane umożliwiające przypisanie danych do użytkownika. Dane te nie są przechowywane łącznie z innymi danymi osobowymi użytkownika.

5.2.Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5.4.Cel przetwarzania danych

 1. Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej na komputer użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji.

 2. Do celów tych zalicza się także nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5.7 Czas przechowywania

 1. Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Jeżeli dane są zbierane w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

5.9 Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępniania serwisu oraz zapisywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania serwisu. Użytkownik nie ma zatem możliwości sprzeciwu.

6.Wykorzystywanie plików cookies

6.1. Opis i zakres przetwarzania danych

 1. Na tej stronie używamy tak zwanych plików cookie w oparciu o nasze uzasadnione interesy. Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wejściu na stronę.

 2. Używamy plików cookie, aby nasza witryna była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej witryny internetowej wymagają, aby przeglądarka uzyskująca dostęp mogła zostać zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

 3. W plikach cookies zapisywane i przekazywane są następujące dane:

 • Artykuły w koszyku

  1. Na naszej stronie używamy również plików cookies, które umożliwiają analizę zachowań użytkowników podczas surfowania.

  2. W ten sposób mogą być przesyłane następujące dane:

 • Wprowadzono wyszukiwane hasła

 • Częstotliwość odsłon strony

 • Korzystanie z funkcji serwisu

  1. Zebrane w ten sposób dane użytkownika są pseudonimizowane przy zastosowaniu środków technicznych. W związku z tym nie jest już możliwe przypisanie danych do użytkownika uzyskującego dostęp. Dane nie są przechowywane łącznie z innymi danymi osobowymi użytkowników.

  2. Wchodząc na naszą stronę internetową użytkownicy są informowani o stosowaniu plików cookies za pomocą banera informacyjnego i odsyłani do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W tym kontekście wskazano również, w jaki sposób można zapobiec przechowywaniu plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

  3. Wchodząc na naszą stronę internetową użytkownik jest informowany o wykorzystywaniu plików cookies do celów analitycznych i uzyskuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. W tym kontekście znajduje się również odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

6.2. Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem technicznie niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookies do celów analitycznych, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

6.3. Cel przetwarzania danych

 1. Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookies jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej witryny nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony.

 2. Dane użytkownika gromadzone za pomocą technicznie niezbędnych plików cookies nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

 3. Potrzebujemy plików cookie do następujących zastosowań:

 4. wózek sklepowy

 5. Zapamiętaj wyszukiwane hasła

 6. Analityczne pliki cookie służą do poprawy jakości naszej witryny internetowej i jej zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, w jaki sposób używana jest strona internetowa, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę.

 7. W tym celu naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6.4 Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia

 1. Pliki cookies są zapisywane na komputerze użytkownika i przesyłane do naszej witryny przez użytkownika. Dlatego jako użytkownik masz także pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone dla naszej witryny internetowej, pełne korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może nie być już możliwe.

7.Biuletyn

7.1. Opis i zakres przetwarzania danych

 1. W oparciu o nasze uzasadnione interesy na tej stronie internetowej oferujemy naszym użytkownikom możliwość zapisania się do bezpłatnego biuletynu.

 2. Wysyłamy biuletyny, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne zawierające informacje promocyjne (zwane dalej „biuletynem”) wyłącznie za zgodą odbiorcy lub zezwoleniem prawnym. Podczas rejestracji do newslettera przesyłane są do nas dane z maski wprowadzania.

 3. Jeżeli treść została szczegółowo opisana podczas rejestracji do newslettera, decyduje ona o zgodzie użytkownika. W naszych newsletterach znajdują się także informacje o naszych produktach, ofertach, promocjach i naszej firmie.

 4. Gromadzone są następujące dane użytkownika:

 • adres e-mail

 • imię i nazwisko

  1. W ramach procesu rejestracji zostanie uzyskana Twoja zgoda na przetwarzanie danych i będzie zawarte odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

  2. Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w procesie tzw. double opt-in. Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zalogować się przy użyciu cudzego adresu e-mail. Rejestracje do newslettera podlegają protokołowaniu w celu umożliwienia udokumentowania przebiegu procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawa. Obejmuje to zapisywanie czasu rejestracji i potwierdzenia oraz adresu IP. Rejestrowane są również zmiany w Twoich danych przechowywanych przez dostawcę usług wysyłkowych.

  3. Jeśli dokonasz zakupu towarów lub usług na naszej stronie internetowej i podasz swój adres e-mail, możemy go później wykorzystać w celu wysłania Ci biuletynu. W takim przypadku newsletter będzie wykorzystywany wyłącznie do wysyłania bezpośrednich reklam podobnych towarów lub usług.

  4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłki newsletterów, dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celu przesyłania newslettera.

7.2. Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych po zapisaniu się użytkownika do newslettera jest Art. 6 ust.1 lit.a RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

 2. Podstawą prawną przesyłania newslettera w związku ze sprzedażą towarów lub usług jest § 7 ust. 3 UWG.

 3. Podstawą prawną badań i analiz statystycznych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

7.3. Cel przetwarzania danych

 1. Aby zapisać się do newslettera wystarczy podać swój adres e-mail. Celem zbierania adresu e-mail użytkownika jest wysyłka newslettera. Opcjonalnie prosimy o podanie imienia i nazwiska, aby móc się do Ciebie zwracać osobiście w newsletterze.

 2. Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji ma na celu zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z usług lub używanego adresu e-mail.

 3. Celem badań statystycznych jest korzystanie z przyjaznego i bezpiecznego systemu newslettera, który służy naszym interesom biznesowym i spełnia oczekiwania użytkowników.

7.4. Czas przechowywania

 1. Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Adres e-mail użytkownika jest zatem przechowywany tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja biuletynu.

7,5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

 1. Subskrypcja biuletynu może zostać w każdej chwili anulowana przez zainteresowanego użytkownika. W tym celu w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link.

 2. Dzięki temu możliwe jest również odwołanie zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych w procesie rejestracji.

 3. Jednocześnie wygasa Twoja zgoda na analizy statystyczne. Niestety nie jest możliwe osobne anulowanie wysyłki przez dostawcę usług spedycyjnych ani ocena statystyczna.

 4. Jeżeli użytkownicy zarejestrowali się jedynie do newslettera i anulowali tę rejestrację, ich dane osobowe zostaną usunięte.

8. Formularz kontaktowy i kontakt e-mailowy

8.1. Opis i zakres przetwarzania danych

 1. W oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, na tej stronie korzystamy z formularza kontaktowego, który umożliwia kontakt elektroniczny. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wprowadzania zostaną do nas przesłane i zapisane.

 2. Te dane to:

 • adres e-mail

 • imię i nazwisko

 • adres

 • numer telefonu

  1. W ramach procesu wysyłania uzyskana zostanie Twoja zgoda na przetwarzanie danych i będzie zawarte odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

  2. Alternatywnie możesz skontaktować się z nami za pomocą podanego adresu e-mail. W takim przypadku zapisane zostaną dane osobowe użytkownika przesłane wraz z wiadomością e-mail.

  3. W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celu przetwarzania rozmowy.

8.2. Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych, jeżeli użytkownik wyraził zgodę, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt e-mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

8.3.Cel przetwarzania danych

 1. Przetwarzamy dane osobowe z maski wprowadzania wyłącznie w celu przetworzenia kontaktu. Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, oznacza to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

8.4 Czas przechowywania

 1. Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego oraz tych, które zostały przesłane e-mailem, ma to miejsce po zakończeniu danej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

8.5 Możliwość sprzeciwu i usunięcia

 1. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

 2. W takim przypadku wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w trakcie kontaktu z Tobą, zostaną usunięte.

9.Google Analytics

9.1. Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. W oparciu o nasze uzasadnione interesy korzystamy z usługi analizy sieci Google Analytics firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”). Służy do analizy zachowań naszych użytkowników podczas surfowania.

 2. Google korzysta z plików cookie. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez użytkowników z oferty online są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

 3. Ustawiając plik cookie, Google może analizować korzystanie z naszej witryny internetowej. Za każdym razem, gdy uzyskują Państwo dostęp do poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora i z zintegrowaną częścią Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, zostaje automatycznie uruchomiona przez odpowiednią usługę Google Analytics komponent do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, i wykorzystuje ją między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie umożliwia naliczanie prowizji.

 4. Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, miejsce, z którego nastąpił dostęp oraz częstotliwość wizyt osoby, której dane dotyczą, na naszej stronie internetowej. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać dane osobowe zebrane w procesie technicznym osobom trzecim.

 5. W przypadku wywołania poszczególnych stron naszej witryny internetowej zapisywane są następujące dane:

 • Dwa bajty adresu IP systemu wywołującego użytkownika

 • Strona internetowa, do której uzyskano dostęp

 • Strona internetowa, z której użytkownik wszedł na stronę internetową, do której nawiązał dostęp (referrer)

 • Podstrony, do których uzyskuje się dostęp z odwiedzanej witryny

 • Czas spędzony na stronie

 • Częstotliwość dostępu do serwisu

  1. Google posiada certyfikat w ramach umowy Tarcza Prywatności i tym samym daje gwarancję, że będzie przestrzegać europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

  2. Google będzie korzystać z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, tworzenia raportów na temat działań w ramach tej oferty online oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i Internetu. Z przetwarzanych danych można tworzyć pseudonimowe profile użytkowników.

  3. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google.

  4. Korzystamy z Google Analytics, aby wyświetlać reklamy umieszczane w ramach usług reklamowych Google i jej partnerów tylko tym użytkownikom, którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy mają określone cechy (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami) w oparciu o te informacje odwiedzają strony internetowe), które przekazujemy Google (tzw. „remarketing” lub „odbiorcy Google Analytics”). Za pomocą odbiorców remarketingu chcemy także mieć pewność, że nasze reklamy odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie sprawiają wrażenia irytujących.

  5. Korzystamy wyłącznie z Google Analytics z włączoną anonimizacją adresu IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

9.2.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

9.3.Cel przetwarzania danych

 1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników umożliwia nam analizę zachowań naszych użytkowników podczas surfowania. Na podstawie oceny uzyskanych danych jesteśmy w stanie zestawić informacje na temat korzystania z poszczególnych elementów naszej witryny internetowej. Pomaga nam to w ciągłym ulepszaniu naszej witryny internetowej i jej przyjazności dla użytkownika. Do celów tych zalicza się także nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 2. Anonimizacja adresu IP pozwala w wystarczającym stopniu uwzględnić interes użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych.

9.4 Czas przechowywania

 1. Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do naszych celów rejestracyjnych.

W naszym przypadku ma to miejsce po 26 miesiącach.

9.5 Możliwość sprzeciwu i usunięcia

 1. Pliki cookies są zapisywane na komputerze użytkownika i przesyłane do naszej witryny oraz Google. Dlatego jako użytkownik masz także pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone dla naszej witryny internetowej, pełne korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może nie być już możliwe.

 2. Użytkownicy mogą uniemożliwić przechowywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki; Użytkownicy mogą również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ta wtyczka do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane ani informacje o wizytach na stronie internetowej nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja wtyczki do przeglądarki jest postrzegana przez Google jako sprzeczność. Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie w późniejszym terminie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować wtyczkę do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną kontrolowaną przez nią osobę, możliwa jest ponowna instalacja lub ponowna aktywacja wtyczki przeglądarki.

10. Facebook

10.1.Opis i zakres przetwarzania danych

 1. W oparciu o nasze uzasadnione interesy korzystamy z wtyczek społecznościowych („wtyczek”) sieci społecznościowej facebook.com, której operatorem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”) .

 2. Wtyczki mogą wyświetlać elementy interakcji lub treści (np. filmy, grafiki lub posty tekstowe) i można je rozpoznać po jednym z logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku, określenia „Lubię to”, „Lubię to” lub „kciuk” up”) lub są oznaczone dodatkiem „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można zobaczyć tutaj:https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 3. Facebook posiada certyfikat w ramach umowy Tarcza Prywatności i tym samym daje gwarancję, że będzie przestrzegał europejskiego prawa o ochronie danych

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

 1. Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do funkcji tej oferty internetowej zawierającej taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i integrowana z ofertą online. Z przetworzonych danych można tworzyć profile użytkowania użytkowników. Dlatego nie mamy wpływu na ilość danych, które Facebook gromadzi za pomocą tej wtyczki, dlatego informujemy użytkowników zgodnie z naszym poziomem wiedzy.

 2. Dzięki integracji wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził odpowiednią stronę oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do jego konta na Facebooku. Kiedy użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład klikając przycisk Lubię to lub zostawiając komentarz, odpowiednia informacja jest przesyłana z Twojego urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam zapisywana. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook pozna i zapisze jego adres IP. Według Facebooka w Niemczech przechowywany jest wyłącznie zanonimizowany adres IP.

10.2.Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

10.3.Cel przetwarzania danych

 1. Przetwarzanie danych odbywa się w celu analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania oferty online.

 2. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka, a także związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka:https://www.facebook.com/about/privacy/.

10.4 Czas przechowywania

 1. Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

10.5 Możliwość sprzeciwu i usunięcia

 1. Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook gromadził jego dane za pośrednictwem tej oferty online i łączył je z danymi jego członków przechowywanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka i usunąć swoje pliki cookie przed skorzystaniem z naszej oferty online.

11. Facebook, niestandardowi odbiorcy i usługi marketingowe na Facebooku

11.1.Opis i zakres przetwarzania danych

 1. W ramach naszej oferty online, ze względu na nasze uzasadnione interesy w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej oferty online i w tym celu tzw. „piksel Facebooka” sieci społecznościowej Facebook, której operatorem jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA lub, jeśli masz siedzibę w UE, używany jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

Facebook posiada certyfikat w ramach umowy Tarcza Prywatności i tym samym daje gwarancję, że będzie przestrzegał europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

 1. Za pomocą piksela Facebooka Facebook może określić osoby odwiedzające naszą ofertę online jako grupę docelową dla wyświetlania reklam (tzw. „Reklamy na Facebooku”). W związku z tym używamy piksela Facebooka, aby wyświetlać reklamy na Facebooku umieszczane przez nas wyłącznie tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub mają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami) na podstawie informacji, które odwiedzają strony internetowe). które przesyłamy do Facebooka (tzw. „niestandardowi odbiorcy”). Za pomocą piksela Facebooka chcemy również mieć pewność, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie wydają się denerwujące. Za pomocą piksela Facebooka możemy zrozumieć skuteczność reklam Facebooka także dla celów statystycznych i badań rynku, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „konwersja”).

 2. Piksel Facebooka jest integrowany bezpośrednio z Facebookiem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową i może przechowywać na Twoim urządzeniu tzw. plik cookie, czyli mały plik. Jeśli następnie zalogujesz się na Facebooku lub odwiedzisz Facebooka po zalogowaniu, Twoja wizyta w naszej ofercie online zostanie odnotowana w Twoim profilu. Zebrane o Tobie dane są dla nas anonimowe, zatem nie pozwalają nam na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat tożsamości użytkownika. Dane są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebooka, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika i aby Facebook mógł je wykorzystywać do własnych badań rynku i celów reklamowych. Jeśli przesyłamy dane do Facebooka w celach porównawczych, zostaną one zaszyfrowane lokalnie w przeglądarce i dopiero wtedy przesłane do Facebooka za pośrednictwem bezpiecznego połączenia https. Odbywa się to wyłącznie w celu porównania danych z tymi samymi danymi zaszyfrowanymi przez Facebook.

 3. Również w oparciu o nasze uzasadnione interesy korzystamy z procedury „Custom Audiences from File” sieci społecznościowej Facebook, Inc. W tym przypadku adresy e-mail odbiorców newslettera są przesyłane do Facebooka. Proces przesyłania jest szyfrowany. Przesłane pliki służą wyłącznie do określenia odbiorców naszych reklam na Facebooku. Chcemy mieć pewność, że reklamy będą wyświetlane tylko użytkownikom zainteresowanym naszymi informacjami i usługami.

 4. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach polityki wykorzystania danych Facebooka. W związku z tym ogólne informacje na temat wyświetlania reklam na Facebooku zawarte w wytycznych dotyczących wykorzystania danych Facebooka:https://www.facebook.com/policy.php. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące Pixela Facebooka oraz jego działania znajdziesz w sekcji pomocy Facebooka:https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

11.2.Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

11.3.Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych odbywa się w celu analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania oferty online.

 1. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka, a także związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka:https://www.facebook.com/about/privacy/.

11.4 Czas przechowywania

 1. Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

11.5 Możliwość sprzeciwu i usunięcia

 1. Możesz sprzeciwić się gromadzeniu przez piksel Facebooka i wykorzystywaniu Twoich danych do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby określić, jakie rodzaje reklam będą Ci wyświetlane na Facebooku, możesz przejść do strony utworzonej przez Facebooka i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklam opartych na użytkowaniu:https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. dotyczą wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia mobilne.

 2. Możesz także zrezygnować z używania plików cookie, które służą do pomiaru zasięgu i do celów reklamowych, poprzez stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/), a także amerykańską stronę internetową (http://www.aboutads.info/choices) lub europejską stronę internetową (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) zaprzeczać.

12. PayPal

12.1.Opis i zakres przetwarzania danych

 1. W oparciu o nasze uzasadnione interesy korzystamy z elementów usługi PayPal od dostawcy PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg („PayPal”).

 2. PayPal jest dostawcą usług płatności online. Płatności realizowane są za pośrednictwem tzw. kont PayPal, które reprezentują wirtualne konta prywatne lub firmowe. PayPal oferuje również możliwość przetwarzania płatności wirtualnych za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal zarządzane jest poprzez adres e-mail, dlatego nie ma tradycyjnego numeru konta. PayPal umożliwia inicjowanie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal pełni także funkcję powiernika i oferuje usługi ochrony kupujących.

 3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wybierze opcję płatności „PayPal” podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dane dotyczą, zostaną automatycznie przesłane do PayPal. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przesłanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności.

 4. Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj:

 • imię i nazwisko

 • adres e-mail

 • adres IP

 • numer telefonu i/lub numer telefonu komórkowego

lub inne dane niezbędne do realizacji płatności. Do realizacji umowy kupna niezbędne są także dane osobowe związane z danym zamówieniem.

 1. Dane osobowe wymieniane pomiędzy firmą PayPal a osobą odpowiedzialną za przetwarzanie mogą być przekazywane przez firmę PayPal agencjom sporządzającym raporty kredytowe. Listę podmiotów trzecich, którym PayPal może udostępniać dane osobowe, można znaleźć pod adresemhttps://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/trzecie-parties-list?locale.x=de_DE można obejrzeć.

 2. PayPal może przekazywać dane osobowe spółkom stowarzyszonym oraz usługodawcom lub podwykonawcom w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w imieniu klienta.

12.2.Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

12.3.Cel przetwarzania danych

 1. Przetwarzanie danych odbywa się w celu analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania oferty online.

 2. Celem przekazania danych do PayPal jest realizacja płatności i zapobieganie oszustwom. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przekaże dane osobowe firmie PayPal, w szczególności jeśli istnieje uzasadniony interes w przekazaniu.

 3. Celem przekazywania danych do agencji sporządzających sprawozdania kredytowe jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

 4. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez firmę PayPal można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy PayPal pod adresemhttps://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full  zostać usunięty.

12.4 Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

12.5 Możliwość sprzeciwu i usunięcia

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma w każdej chwili możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PayPal.

 2. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

13. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli przetwarzane są Twoje dane osobowe, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa w stosunku do osoby odpowiedzialnej:

13.1.Prawo do informacji

 1. Możesz zażądać od osoby odpowiedzialnej potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane.

 2. Jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce, możesz zażądać od osoby odpowiedzialnej informacji na temat następujących informacji:

(1)       cele, dla których przetwarzane są dane osobowe;

(2)       kategorie przetwarzanych danych osobowych;

(3)       odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Ciebie zostały lub zostaną ujawnione;

(4)       planowany czas przechowywania dotyczących Ciebie danych osobowych lub, jeżeli nie jest możliwe podanie konkretnych informacji, kryteria ustalania okresu przechowywania;

(5)       istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;

(6)       istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

(7)       wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;

(8)       istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o stosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 1. Masz prawo żądać informacji, czy dotyczące Ciebie dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście możesz zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z Art. 46 RODO w związku z przeniesieniem.

13.2.Prawo do sprostowania

 1. Masz prawo żądać od osoby odpowiedzialnej poprawienia i/lub uzupełnienia, jeśli przetwarzane dane osobowe dotyczące Ciebie są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna ma obowiązek natychmiast dokonać korekty.

13.3.Prawo do ograniczenia przetwarzania

 1. Możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą, pod następującymi warunkami:

(1)       jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, które Cię dotyczą, na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości tych danych osobowych;

(2)       przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

(3)       administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale Tobie są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub

(4)       jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust.1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad Twoimi powodami.

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie zostało ograniczone, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z powodów ważnego interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 2. Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, osoba odpowiedzialna poinformuje Cię o tym przed zniesieniem ograniczenia.

13.4.Prawo do usunięcia

 1. Możesz zażądać, aby osoba odpowiedzialna natychmiastowo usunęła dotyczące Cię dane osobowe, a osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeśli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

(1)       Dane osobowe dotyczące Ciebie nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

(2)       Cofasz zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

(3)       Sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ust. 2 RODO.

(4)       Twoje dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

(5)       Usunięcie danych osobowych dotyczących Ciebie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

(6)       Dane osobowe dotyczące Ciebie zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art.8 ust.1 RODO.

13.5.Informacje dla osób trzecich

Jeżeli osoba odpowiedzialna upubliczniła dotyczące Państwa dane osobowe i jest zobowiązana do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust.1 RODO, podejmie odpowiednie środki, w tym techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, aby zapewnić, że osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych poinformuje osoby przetwarzające dane osobowe, że Ty, jako osoba, której dane dotyczą, zażądałeś od niej usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

13.6.Wyjątki

Nie przysługuje prawo do usunięcia, jeśli przetwarzanie jest konieczne

(1)       do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

(2)       do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

(3)       ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i oraz art. 9 ust. 3 RODO;

(4)       w celach archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art.89 ust.1 RODO, o ile prawo, o którym mowa w lit. a) prawdopodobnie uniemożliwi realizację celów tego przetwarzania lub poważnie go osłabić, lub

(5)       w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

13.7.Prawo do informacji

 1. Jeżeli zgłosili Państwo wobec administratora prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator ma obowiązek poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe dotyczące Państwa, o tym sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że : okazuje się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku.

 2. Masz prawo uzyskać informację o tych odbiorcach od osoby odpowiedzialnej.

13.8.Prawo do przenoszenia danych

 1. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące Cię dane osobowe, które przekazałeś osobie odpowiedzialnej. Masz również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dostarczono dane osobowe, pod warunkiem, że

(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz

(2) przetwarzanie odbywa się przy wykorzystaniu zautomatyzowanych procedur.

 1. Korzystając z tego prawa, masz również prawo do tego, aby dotyczące Ciebie dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to powodować naruszenia wolności i praw innych osób.

 2. Prawo do przenoszenia danych nie dotyczy przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

14. Prawo do sprzeciwu

 1. Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

 2. Osoba odpowiedzialna nie będzie już przetwarzać danych osobowych dotyczących Ciebie, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 3. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiej reklamy; Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią.

 4. Jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania do celów reklamy bezpośredniej, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

 5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – niezależnie od Dyrektywy 2002/58/WE – mają Państwo możliwość skorzystania z prawa sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

15. Prawo do odwołania wyrażonej zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

Masz prawo w każdej chwili odwołać swoje oświadczenie o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

18.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Masz prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Nie dotyczy to decyzji

(1)       jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a osobą odpowiedzialną,

(2)    jest dozwolone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i prawo to przewiduje odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich prawnie uzasadnionych interesów lub

(3)       za Twoją wyraźną zgodą.

 1. Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że ma zastosowanie art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO i zostały podjęte odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych zainteresowania .

 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, administrator podejmuje odpowiednie działania w celu ochrony praw i wolności oraz Twoich prawnie uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby ze strony administratorowi, do wyrażenia własnego punktu widzenia i wysłuchania go w celu zakwestionowania tej decyzji.

bottom of page