top of page

Warunki dostawy i płatności na dzień 1 sierpnia 2023 r

bemberg AG + Co KGaA

Steinhofta 9

20459 Hamburg

Sąd Rejonowy w Hamburgu HRB 166343

oraz dla wszystkich operacji franczyzowych i licencjonowanych w danym kraju (zwanym dalej bembergiem):

1. Ogólne

1.1. Poniższe warunki dostawy i płatności obowiązują dla wszystkich transakcji handlowych grupy spółek bemberg®, w razie wątpliwości stroną umowną jest zawsze firma bemberg AG + Co.KGaA, zwana dalej bemberg®. Są one wyraźnie potwierdzane w tej formie przez kupującego najpóźniej w momencie odbioru dostawy/usługi i stanowią część umowy.

1.2 Zasadniczo wszystkie ustalenia muszą być zawierane w formie pisemnej. Żadne dodatkowe ustalenia ustne nie będą zawierane. Dodatkowe ustne ustalenia, w szczególności dotyczące możliwości na miejscu i wymagań dotyczących instalacji naszych systemów, są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie przez kierownictwo. Nasi sprzedawcy nie są upoważnieni do zawierania ustnych lub pisemnych dodatkowych ustaleń lub zmian, które nie są w pełni zgodne z niniejszymi warunkami dostawy i płatności.

1.3 Konsultacje wideo z wzajemną transmisją obrazu i dźwięku, które prowadzą do zawarcia transakcji zakupu, są równoznaczne z osobistymi konsultacjami w salonach sprzedaży bemberg®, salonach sprzedaży partnerów bemberg® lub na placach budowy związanych z projektem po stronie klienta.

1.4 W tym miejscu pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że nie możemy udzielać żadnych porad ani zaleceń dotyczących niezbędnych działań konstrukcyjnych, które nie mają bezpośredniego wpływu na nasze własne produkty. W szczególności nie możemy udzielać porad dotyczących znajdujących się na miejscu ścian, podłóg, sufitów, wentylacji, wentylacji, właściwości izolacyjnych i temperaturowych ani przepisów budowlanych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia konstrukcyjne wynikające z nieodpowiednich warunków panujących na miejscu. Przed montażem kabiny bemberg® lub innego produktu bemberg® należy skontaktować się ze swoim architektem lub zaufaną firmą specjalistyczną w celu wyjaśnienia przydatności handlu na miejscu. Jeżeli handlowcy na miejscu nie udzielą firmie bemberg® zgody na montaż produktu bemberg®, a ma on zostać zamontowany na wyraźne życzenie klienta, obowiązują niniejsze warunki dostawy i płatności, które już wzbudziły wątpliwości, dlatego nie stanowi żadnej gwarancji ani odpowiedzialności w zakresie, w jakim bemberg® przejmuje dostawę produktu.

 

2 oferty

2.1 Nasze oferty mogą ulec zmianie. Po potwierdzeniu ilustracje, wymiary lub rysunki zawarte w ofertach lub potwierdzeniach zamówień są wiążące tylko w zakresie, w jakim nie nastąpiły żadne późniejsze zmiany na miejscu, nie uległy zmianie oficjalne przepisy, nie zostały wprowadzone nowe wydania lub zmiany konstrukcyjne.

2.2 Jeżeli z tych powodów konieczne okażą się zmiany, zastrzegamy sobie prawo do dostosowania informacji do zmienionych okoliczności. Jeśli w rezultacie pojawią się dodatkowe koszty, zostaną one poniesione przez klienta.

2.3 Jeżeli w ofertach lub potwierdzeniach zamówień występują rozbieżności między słowami, obrazami i rysunkami, ostateczny zamiar umowny partnerów umowy reguluje pisemny tekst pierwotnej lub wzajemnie aktualizowanej pisemnej umowy o zamówieniu.

 

3. Ceny

3.1 Podane ceny są cenami stałymi na okres 6 miesięcy od zawarcia umowy. Jeżeli dostawa nastąpi dopiero po upływie 6 miesięcy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient, jesteśmy uprawnieni do naliczenia cen obowiązujących w dniu dostawy. To samo dotyczy zamówień na telefon, jeśli dostawa została uzgodniona później.

3.2 Wszystkie ceny są z reguły cenami loco fabryka na terenie Unii Europejskiej lub Szwajcarii. Koszty usług dodatkowych takich jak opakowanie, ubezpieczenie, dostawa i montaż oraz dodatkowe materiały potrzebne do podłączenia naliczane są osobno. Jeśli towar jest dostarczany ciężarówką i montowany przez personel Bemberg®, koszty transportu i montażu mogą być rozliczane ryczałtowo. Ta stawka ryczałtowa zakłada, że montaż może nastąpić natychmiast po dostawie, bez przerwy i że do dostawy i montażu potrzebny jest tylko jeden przejazd. Jeżeli z przyczyn od nas niezależnych konieczne okażą się dodatkowe wyjazdy, powstałe z tego dodatkowe koszty zostaną przerzucone na Klienta. Koszty usług świadczonych na miejscu, takich jak: B. Izolacja zewnętrzna i okładziny sąsiadujących ścian, przewodów zasilających oraz otworów nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniu z reguły nie są wliczone w nasze ceny.

4. Wymagania na miejscu/usługi wstępne

4.1 Klient zobowiązuje się zakończyć wszystkie prace na miejscu przed ustalonym terminem dostawy i montażu. Do montażu saun, kabin na podczerwień, kabin parowych, kabin wielofunkcyjnych itp. należy zapewnić wystarczająco szerokie drzwi, schody i korytarze aż do miejsca instalacji. O ile nie uzgodniono inaczej, wymagane są przejścia o szerokości co najmniej 80 cm.

4.2 Miejsce przeznaczone na montaż sauny lub innej kabiny grzewczej należy po dostawie zamieść do czysta. Podłoga w pomieszczeniu sauny i przedpokoju sauny, instalacja elektryczna, prace niezbędne do podłączenia wentylacji i/lub ułożenia kanałów powietrza nawiewanego i wywiewanego muszą być gotowe w momencie dostawy. Jeżeli na miejscu prace budowlane zostaną zakończone jedynie częściowo, a sauna będzie już zamontowana, Klient zobowiązuje się do wykonania brakujących prac, takich jak: B. Otwory wentylacyjne nawiewne i wywiewne, prace elektryczne itp. muszą zostać wykonane przez klienta w późniejszym terminie. Klient wyraźnie zwalnia bemberg® z przeprowadzenia kontroli uzupełniającej – ta kontrola leży wyłącznie w gestii klienta.

4.3 Prace hydrauliczne i elektryczne, prace murarskie i izolacyjne, prace malarskie i szpachlowanie ścian/sufitów muszą z reguły być wykonywane na miejscu przez wyspecjalizowaną firmę. bemberg® nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie lub nieprawidłowe instalacje lub brakującą lub nieodpowiednią izolację okien/zewnętrznych części/przegród. Odpowiedzialność firmy bemberg® za wadliwe prace przygotowawcze na budowie jest zasadniczo wykluczona.

 

5. Czas dostawy i warunki dostawy

5.1 Czas dostawy wynosi 10-12 tygodni od zatwierdzenia, chyba że w ofercie/zamówieniu określono inaczej. Czas dostawy naszych towarów zasadniczo opiera się na czasie dostawy danego producenta lub dostawcy wyższego szczebla. W przypadku opóźnienia w dostawie, ustalony dla nas okres karencji musi wynosić co najmniej 3 tygodnie.

5.2 Jesteśmy zobowiązani do zapłaty odszkodowania po lub z powodu zwłoki w przypadku działania umyślnego lub rażącego zaniedbania maksymalnie do 10% wartości naszego produktu. Jeżeli za opóźnienie w dostawie nie odpowiadamy, jest to w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej, takiej jak: B. zakłócenia w funkcjonowaniu nie z naszej winy, opóźnienia w dostawach niezbędnych surowców i materiałów pomocniczych na skutek strajków, lokautów, pandemii, światowych kryzysów gospodarczych, terroryzmu, wojen itp., wówczas następuje wydłużenie terminu dostawy lub uzgodnionej dostawy termin ulega przesunięciu o okres, za który nie wynikają z winy trudności w dostawie. W takich przypadkach Klient ma prawo odstąpić od umowy po upływie 5 miesięcy od pierwotnej daty dostawy. Jednakże dalsze roszczenia odszkodowawcze są zasadniczo wykluczone.

5.3 bemberg® zawsze dostarcza sauny i inne kabiny grzewcze ustawiane na zewnątrz w wysokiej jakości dachową folię polimerową opartą na zasadzie wulkanizacji. Do obróbki tych specjalnych folii dachowych wymagana jest temperatura zewnętrzna co najmniej +10°C i suchość (bez deszczu przez 2 x 24 godziny). Jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na warunki pogodowe, mogą wystąpić przerwy w dostawach lub opóźnienia w całej budowie kabiny cieplnej. Aby ograniczyć uszkodzenia, dach ochronny jest najważniejszym elementem chroniącym całą kabinę. Klient przyjmuje ten fakt do wiadomości i akceptuje go w odniesieniu do terminu dostawy.

5.4 bemberg® zastrzega sobie prawo do przesunięcia lub anulowania uzgodnionego już terminu dostawy z powodu nieprzewidzianych, ogólnych zakłóceń w ruchu, np. korków, które są przyczynowo związane z przyjazdem monterów.

 

6. Warunki płatności

6.1 Wszystkie płatności należy uiścić netto, bez dalszych potrąceń, niezwłocznie, nie później niż 8 dni od daty dostawy (montażu). Jeżeli klient, sprzedawca lub upoważniony przedstawiciel nie jest obecny przy zakończeniu montażu w celu przekazania lub uruchomienia pomimo umówienia się na spotkanie, technicy bemberg® mają prawo pisemnie potwierdzić zakończenie montażu pod nieobecność klienta. bemberg® jest uprawniony do zapłacenia połowy (50%) wartości zamówienia na podstawie częściowej faktury w dowolnym momencie okresu dostawy; płatne najpóźniej w terminie 8 dni od dnia wystawienia faktury częściowej. Uzgodnione terminy dostaw biegną dopiero od dnia otrzymania płatności za fakturę częściową. W przypadku zamówień o wartości powyżej 10.000,00 EUR, po zgłoszeniu gotowości do wysyłki i wystawieniu kolejnej faktury częściowej płatne jest kolejne 25% wartości zamówienia netto.

6.2 Płatności należy dokonać niezwłocznie przy odbiorze towaru. Od wartości zamówienia wynoszącej 500,00 EUR dostawa następuje z reguły po przedpłacie. Płatności można dokonywać wyłącznie bezpośrednio w siedzibie naszej firmy ze skutkiem rozładowującym. Nasi pracownicy terenowi i monterzy nie mają uprawnień do ściągania należności.

Zatrzymanie tytułu

7.1 Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do czasu spełnienia wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych. Klient nie jest uprawniony do sprzedaży zastrzeżonego towaru bemberg® przed dokonaniem pełnej zapłaty. Jeżeli klient/sprzedawca odsprzedaje nasze towary w całości lub w części za wynagrodzeniem niezgodnie z niniejszą umową, wówczas nabyte przez klienta/sprzedawcę roszczenia z tytułu ceny zakupu w wysokości naszych zaległych roszczeń przechodzą na nas. Jeżeli nieruchomość, w której znajduje się zastrzeżony towar, zostanie przejęta lub sam towar zostanie przejęty, klient ma obowiązek natychmiast nas o tym powiadomić i przekazać odpowiednie informacje.

7.2 Uzgodniono przedłużone zastrzeżenie własności. Jeżeli nasz towar jest zamontowany w innych obiektach i stanowi z nimi całość (np. piec do sauny firmy Bemberg® jest montowany w saunie obcej firmy i tworzy całość, lub sauna jest instalowana w zewnętrznym obiekcie wellness lub spa i stanowi całość), całość stanowi zabezpieczenie dla bemberg® do czasu całkowitej zapłaty roszczenia. Jeżeli są to całe przedmioty stanowiące nieruchomość, a dłużnik jest jednocześnie jej właścicielem, bemberg® może dokonać wpisu zabezpieczenia w formie hipoteki zabezpieczającej do właściwej księgi wieczystej sądowej.

7.3 Wszystkie projekty, plany i rysunki są i pozostają naszą własnością intelektualną do czasu legalnego złożenia i opłacenia zamówienia i nie mogą być przekazywane ani powielane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Znęcanie się jest karalne na mocy prawa karnego i cywilnego. Ponadto niewłaściwe użycie powodujące szkody prowadzi do roszczenia o odszkodowanie do wysokości wartości (i wynikającej z tego utraconej sprzedaży) przedstawionego przedmiotu na rzecz bemberg®. Na przykład, jeśli planowany stosunek umowny (zamówienie, zamówienie) zostanie odrzucony lub istniejący zostanie anulowany, a kabina saunowa innego producenta, dostawcy lub własna zostanie zbudowana przy użyciu własności intelektualnej nabytej od bemberg®, co najmniej nastąpi zapłata 50% utraconej kwoty. Sprzedaż należna.

8. Odstąpienie od umowy/odszkodowanie

8.1 Jeżeli Klient odmówi wykonania umowy w całości lub w części, jesteśmy uprawnieni, bez uszczerbku dla innych środków prawnych, do żądania zryczałtowanej rekompensaty w wysokości 50% wartości zamówienia lub wartości zamówienia za naszą utratę sprzedaży. Z naszej strony nie jest wykluczone dochodzenie wyższych faktycznie poniesionych szkód. Do kwoty 50% odszkodowania przyjmuje się, że ciężar dowodu spoczywa wyłącznie na kontrahencie bemberg®.

8.2 Jeżeli bemberg® opracuje w imieniu zainteresowanej strony koncepcję planowania i projektowania i przedstawi ją na rysunku, zainteresowana strona może wykorzystać ją tylko w przypadku jednego produktu bemberg®. Jeżeli zainteresowany naruszy ten zapis, przysługuje mu ryczałt w wysokości 1.500,00 EUR.

 

9. Usługi gwarancyjne, rękojmia, usługi naprawcze (późniejsze wykonanie)

9.1 bemberg® udziela gwarancji 5 lat na kabinę do użytku prywatnego (w przypadku saun ogrodowych 2 lata) i 2 lata na grzejnik i sterowanie, a także ustawową gwarancję dla użytkowników końcowych ograniczoną do wszystkich pozostałych części kabin grzewczych, według aktualnego katalogu 12 miesięcy. W przypadku korzystania z sauny komercyjnej, w tym częściowej do użytku komercyjnego, udzielamy 2-letniej gwarancji na te same modele na kabinę, grzejnik i sterowanie. Ustawa nie przewiduje szerszej gwarancji (jak dla prywatnych konsumentów końcowych) w sektorze komercyjnym. Kupujący komercyjny musi zgłosić wszelkie wady na piśmie w ciągu 2 tygodni od daty ostatecznej faktury. Wszystkie pozostałe modele saun objęte są 2-letnią gwarancją na kabinę i grzejnik. Na wszystkie pozostałe produkty i usługi gwarancja wynosi 2 lata. Wyłączone ze wszystkich wymienionych tutaj gwarancji i rękojmi są wszystkie części ulegające zużyciu, np. B. cylindry parowe, lampy, urządzenia grzewcze (cewki grzewcze, pręty grzejne itp.) i tym podobne. Gwarancja rozpoczyna się w dniu wystawienia faktury. Usługi sprostowania, o ile nie są ukryte, należy zgłosić w protokole odbioru, aby uniknąć przepadku lub wygaśnięcia. W tych warunkach bemberg® otrzymuje 3 miesiące na usunięcie usterek w kabinie saunowej w celu oceny dalszego zachowania fizycznego (stałego ruchu) części drewnianych lub elementów powiązanych z drewnem. W przypadku późniejszego świadczenia Klient może dokonać zatrzymania w kwocie równej wartości wadliwego elementu, jednak nie większej. Obowiązuje to wyraźnie. Na mocy tych warunków zgodnie z ustaleniami.

9.2 Z gwarancji, rękojmi i napraw wyłączone są wszelkie specyficzne właściwości drewna naturalnego, takie jak suche pęknięcia, sęki i wtrącenia kory, zgrubienia żywiczne w kłodach i boazeriach o grubości od 14 mm, skręcanie i wypaczanie drewna, pod warunkiem że kabina sauny pozostaje wystarczająco uszczelniona od zewnątrz, powstają szczeliny skurczowe do 7 milimetrów i zmiany koloru. Bemberg® może wykonywać naprawy drewna za pomocą tzw. sęków (wypełniaczy do drewna). Wszelkie powstałe wady należy zawsze zgłaszać w formie pisemnej. Przedmiotowy produkt, z wyjątkiem samej kabiny sauny, należy zawsze przesłać do nas z opłaconą z góry przesyłką w celu naprawy. Jeżeli uszkodzona zostanie cała kabina saunowa, bemberg® ma prawo zabrać kabinę do fabryki w celu naprawy na okres 8 tygodni. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, koszty transportu zostaną poniesione przez Ciebie firmy Bemberg®. Naprawa lub dostawa zastępcza nie przedłuża ani nie odnawia pierwotnego okresu gwarancji. Oprócz roszczenia o naprawę lub dostawę zastępczą, wykluczone jest roszczenie o odstąpienie od umowy lub zmniejszenie wynagrodzenia. W przypadku naprawy klient jest zobowiązany do pisemnego określenia rozsądnego terminu przeprowadzenia naprawy.

9.3 Nasza gwarancja wygasa, jeżeli oryginalny dostarczony produkt został zmieniony lub zmodyfikowany przez firmy lub osoby zewnętrzne. Stosowanie obcych, nieprzebadanych koncentratów infuzyjnych również prowadzi do wyłączenia gwarancji. Podczas korzystania z naszych systemów klimatyzacji należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi i regularnie przeprowadzać odpowiednie prace konserwacyjne, w przeciwnym razie mogą wystąpić uszkodzenia, na które nie udzielamy żadnej gwarancji.

9.4 Wszelkie dalsze roszczenia niż określone w niniejszych warunkach są wykluczone, chyba że zastrzeżona jest odpowiedzialność prawna. Nie ogranicza to zapisów gwarancji ustawowej na 6 miesięcy przez producenta bez obowiązku przedstawienia dowodu i kolejnych 18 miesięcy lub 6 miesięcy z dopuszczalnym skróceniem (patrz 9.1) przez dealera/spółkę dystrybucyjną z obowiązkiem przedstawienia dowodu przez klienta.

 

10. Odpowiedzialność

10.1 Wyklucza się odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku naruszenia podstawowych lub wtórnych zobowiązań umownych lub w wyniku opóźnienia, chyba że wynikają one z rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia obowiązków przez nas lub naszych zastępców.

 

11. Miejsce jurysdykcji i miejsce wykonania

11.1 Uzgodnionym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów prawnych wynikających ze stosunków handlowych z zarejestrowanymi przedsiębiorcami jest sąd właściwy dla siedziby bemberg®. Sąd miejsca wykonania spornego zobowiązania jest właściwy dla wszelkich sporów prawnych z prywatnymi kontrahentami, wynikających ze stosunku umownego i dotyczących jego istnienia. Jeżeli w umowie nie uzgodniono inaczej miejsca spełnienia świadczenia, za miejsce spełnienia świadczenia uważa się odpowiednią siedzibę firmy bemberg®, która stała się partnerem umowy. We wszystkich innych sporach prawnych dotyczących szczególnego miejsca jurysdykcji zastosowanie mają przepisy ustawowe i wykonawcze. Prawo Republiki Federalnej Niemiec (w razie wątpliwości prawo UE) w UE i prawo Konfederacji Szwajcarskiej w Szwajcarii są wyraźnie uzgodnione, w każdym przypadku z wyłączeniem prawa kolizyjnego lub Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 

12. Częściowa nieważność

Jeżeli postanowienie lub część postanowienia jest lub stanie się nieważna, strony zobowiązują się do stworzenia nowego, najbardziej zbliżonego treścią do nieważnego. Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone pomiędzy stronami. Jeżeli jedno lub więcej postanowień jest lub stanie się nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień i umowy jako całości.

bemberg AG + Co. KGaA 

Steinhöfta 9 

DE - 20459 Hamburg

Wysyłka i płatność

bottom of page